top of page

Betingelser (Terms&conditions in english below)

Disse vilkårene er en del av den avtalen du/dere inngår med #THEWILDSW (Kbentsen Holding AS) ved påmelding til en av våre turer eller arrangement. Ved bestilling av tur/arrangement fra oss og ved bruk av vår webside, bekrefter du at du har lest og godtatt våre vilkår og betingelser.
1. BOOKING OG BESTILLING
Booking eller bestilling skjer via nettsiden vår, per e-post, telefon eller via annet utsalgssted (herunder resepsjon, reisebyrå eller tredjeparts webside hvor våre produkter kan bestilles).
Ved påmelding på vegne av flere deltakere er du ansvarlig for å formidle vilkår og betingelser til den enkelte deltaker og står ansvarlig for betaling. Du må være over 18 år for å gjøre en bestilling.
2. BETALINGSVILKÅR
Dagsturer
For dagsturaktiviteter skal hele beløpet innbetales ved bestilling med mindre annet er avtalt.
3. AVBESTILLING & REFUSJON
Avbestilling fra deg må skje per mail. Dato/tid for avbestilling er dato/tid for når du sendte e-posten til oss.
Avbestilling fra kunde – Dagsturer
•             Avbestilling mer enn 3 dager eller mer før turen starter: du får full refusjon fra oss.
•             Avbestilling 3 – 2 dager før turen starter: du får 50 % refusjon fra oss.
•             Avbestilling mindre enn 1 dage (24 t) før turen starter: du får ingen refusjon fra oss.
Avbestilling fra kunde – Flerdagers turer
•             Avbestilling 30 dager eller mer før turen starter: du får full refusjon fra oss.
•             Avbestilling 15 – 30 dager før turen starter: du får 50 % refusjon fra oss.
•             Avbestilling mindre enn 15 dager før turen starter: du får ingen refusjon fra oss.
Tur avlyst på grunn av vær og føreforhold
Forhåndsbestilte dagsturer som avlyses på grunn av dårlig vær refunderes med 90 % av innbetalt beløp, 10 % beholdes for å dekke administrative kostnader og faktiske utgifter til booking / betalingsløsning. Alternativt kan bestillingen stå og turen flyttes til et senere tidspunkt.
Now-show / manglende oppmøte
Hvis du ikke møter opp til avtalt tid og sted på tur du har bestilt gis ingen refusjon. Dette gjelder også hvis du møter opp for sent, uten å ha gitt beskjed (og fått aksept fra oss for forsinkelsen).
Reduksjon i antall deltakere
•             Reduksjon på inntil 20 % av bestilt antall 15 – 30 dager før ankomst kan gjøres uten økonomiske konsekvenser for bestilleren.
•             Reduksjon på inntil 10 % av bestilt antall 14 – 7 dager før ankomst kan gjøres uten økonomiske konsekvenser for bestilleren.
•             Ved reduksjon av bestilt antall senere enn 7 dager før ankomst betales for opprinnelig bestilling (ev iht. justeringer i tråd med foregående punkter).
Kansellering og endringer gjort av oss
Det er lite sannsynlig, men vi forbeholder oss retten til å avlyse og gjøre endringer på våre turer og arrangement som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Hvis slik kansellering eller endring blir nødvendig plikter vi å varsle deg så raskt som mulig.
Vi vil da gjøre det vi kan for å tilby et alternativt tilbud i samme tidsrom som er så likt det originale som mulig. Du betaler da for det som blir gjennomført. Om vi ikke kan tilby et alternativt arrangement får du refundert innbetalt beløp.
Eksempler på forhold som kan kreve avlysning eller endringer fra oss:
•             For få deltakere
For de fleste turer er det satt et minimum antall deltakere. Hvis minste antall deltakere for en tur ikke nås vil vi ha mulighet til å avlyse turen. Du kan da velge å endre dato for turen eller få en full refusjon fra oss på innbetalt beløp.
•             Vær og føreforhold
Ved dårlig vær eller dårlige forhold på planlagt tur vil vi kunne endre og avlyse en tur.
•             Sykdom, skade e.l hos guide/turleder
Turledere og guider kan bli syke og skadet, hvis dette skjer på en tur du har bestilt vil vi gjøre hva vi kan for å skaffe en stedfortreder med tilsvarende kompetanse. Hvis vi ikke klarer å gjennomføre planlagt tur som følge av sykdom eller skade hos guide/turleder vil du får refundert hele det innbetalte beløp.
•             Force majeure
Ved hendelser utenfor vårt herredømme som feks brann, ekstremvær, naturkatastrofe ol. har vi rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt.
4. DITT ANSVAR
Du plikter å gjøre deg kjent med våre betingelser, beskrivelsene til den enkelte tur og arrangement.
Plikt til å informere om egen helse og forutsetninger
Du plikter å forsikre deg om at du har forutsetninger for deltakelse på våre turer. Alle deltakere må informere oss/guide/turleder om helsemessige forhold, sykdommer eller plager som kan ha betydning for egen og andres sikkerhet på turen.
Plikt til å følge anvisninger gitt av guide/turleder/arrangementsansvarlig
Det overordnede ansvaret for sikkerheten på våre turer ivaretas av guide/turleder. For at denne skal være i stand til å ivareta sikkerheten på turer i vår regi forplikter du deg til å følge alle anvisninger gitt av oss og/eller guide og turleder.
5. AKSEPT AV RISIKO
Deltakelse på flere av våre turer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Vi jobber systematisk med å minimere risiko, men det vil alltid være en gjenværende risiko ved å delta på våre turer og arrangement.
Som deltaker på våre turer må du være klar over, og akseptere denne potensielle risikoen. Ved kjøp av våre tjenester aksepterer du denne risikoen.
Vi påtar oss ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade forårsaket av deltakere, deres handlinger eller som skyldes åraker utenfor vår kontrol (Force majeure) med mindre uhellet eller ulykken skyldes grov uaktsomhet fra vår eller guidens side.
6. FORSIKRING
Forsikring for den enkelte deltaker er ikke inkludert i våre turer og arrangement.
Reiseforsikring og avbestillingsforsikring
Vi tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre turer og arrangement. Vi anbefaler at du som deltaker selv sørger for nødvendig reise- og ulykkesforsikring og sjekker om disse dekker aktiviteten du deltar på.
Vi anbefaler å sjekke om din forsikring også har avbestillingsbeskyttelse som dekker dine utgifter eks hvis du blir forhindret fra å møte opp.
Ansvarsforsikring
Vi har en ansvarsforsikring (forsikringssum opptil kr 10.000.000,- per skade) som dekker erstatningskrav mot oss ved eventuelle uhell.
7. KLAGER OG KLAGEFRIST
Klage over eventuelle mangler i forbindelse med våre tjenester må straks fremmes til oss, guide eller turleder. I motsatt fall mister du retten til å klage. For øvrig må klage være fremsatt skriftlig senest 15 dager etter hjemkomst med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.
8. PERSONVERNERKLÆRING
Her forklarer vi hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, hvorfor vi gjør dette, hva disse opplysningene til og hvordan du kan få innsyn, rette og slette disse opplysningene.
Hvilken informasjon samler vi om deg?
Ditt navn, postnummer, poststed, telefonnummer og epostadresse og bookinginformasjon, eks hvilken tur eller arrangement du ønsker å delta på.
Hvordan samler vi inn opplysninger om deg?
Vi får opplysninger direkte fra deg når du ønsker tilbud og informasjon på en tur eller arrangement eller når du selv har registrert deg som mottaker av våre nyhetsbrev. All informasjon er gitt frivillig av deg enten via e-post, skjemaer på vår nettside eller telefon. Vi henter ikke inn informasjon om deg som bruker fra andre kilder.
Hvorfor samler vi inn informasjon om deg?
Vi bruker dine opplysninger for å kunne gjennomføre de tjenester du har bedt oss om å hjelpe deg med. Vi bruker også informasjonen til å sende deg nyhetsbrev med varsel og informasjon om våre tilbud og for kundeadministrasjon, fakturering og regnskap.
Hvordan lagres informasjonen? Sikkerhet
Våre data om deg lagres i vår skybaserte kundebase levert av et av Europas ledende system for lagring av kundedata. Vi lagrer ingen kundedata lokalt på egne PCer eller medium.
Utveksling av kredittkortinformasjon ved betaling og booking på vår webside sendes kryptert med såkalt SSL og håndteres av vår leverandør av betalingsløsning Stripe.
Hvor lenge oppbevarer vi informasjonen om deg?
Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet de behandles for. Hvis du melder deg av et av våre nyhetsbrev eller e-post med varsel om tur fra oss blir dine data slettet fra vår kundebase.
Deler vi dine personopplysninger med andre?
Vi deler personopplysninger kun til lokale samarbeidsparter og egne guider som skal utføre den turen eller arrangement du har bestilt. Vi deler ikke opplysningene med noen annen tredjepart, med unntak av disse:
•             Vår regnskapsfører
Hvis du har kjøpt en tjeneste av oss (eks tur, arrangement) vil noen av dine data (navn, mailadresse, adresse) bli lagret hos regnskapsfører som har en plikt (jf Lov om bokføring) til å oppbevare data i en viss periode, deretter vil disse dataene slettes. Personopplysninger som ikke er lagringspliktige vil bli slettet innen 1 mnd.
•             Vårt bookingsystem
Når du booker en tur hos oss vil vår leverandør av bookingsystem Zaui registrere det de trenger (navn, mailadresse, nasjonalitet) for at vi skal kunne gjennomføre tjenesten du bestiller.
Du har rett til innsyn, retting og sletting
Du har rett til å få innsyn i personopplysninger vi har om deg. Du har rett til å kreve at vi retter personopplysninger vi ev har om deg og at vi kun skal lagre de data som er nødvendige for å oppfylle formålet som vi innhentet opplysningene for. Hvis vi har personopplysninger om deg, så har du rett til å kreve disse slettet så lenge det ikke er et lovkrav (eks bokføring og regnskap) om lagring.
Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse når du besøker nettsiden vår.
Når du bruker vår webside samtykker du i at vi kan bruke cookies. Du kan velge å slå av denne funksjonen i nettleseren og slette disse informasjonskapslene som er lagret på din datamaskin.
Kontaktinformasjon
#THEWILDSW (Kbentsen Holding AS)
Raunveien 11
4371 Egersund
9. LOVVALG OG VERNETING
Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen eller på annet grunnlag skal behandles etter norsk rett. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet, skal bedriftens eiendoms verneting gjelde. Du aksepterer Dalane Tingrett som Verneting.

TERMS & CONDITIONS

These terms are part of the agreement you enter into with #THEWILDSW (Kbentsen Holding AS) when registering for one of our trips or events. By booking a tour / event from us and by using our website, you confirm that you have read and accepted our terms and conditions.
1. BOOKING AND BOOKING
Booking or ordering is via our website, by e-mail, telephone or via another point of sale (including reception, travel agency or third-party website where our products can be ordered).
When registering on behalf of several participants, you are responsible for communicating terms and conditions to the individual participant and are responsible for payment. You must be over 18 years old to place an order.
2. TERMS OF PAYMENT
Day trips
For day trip activities, the full amount must be paid when booking unless otherwise agreed.
3. CANCELLATION & REFUND
Cancellation from you must be made by email. Date / time of cancellation is the date / time when you sent the e-mail to us.
Cancellation from customer - Day trips
Cancellation more than 3 days or more before the trip starts: you will receive a full refund from us.
Cancellation 3 - 2 days before the trip starts: you get a 50% refund from us.
Cancellation less than 1 day (24 hours) before the trip starts: you will not receive a refund from us.
Cancellation from customer - Multi-day trips
Cancellation 30 days or more before the trip starts: you will receive a full refund from us.
Cancellation 15 - 30 days before the trip starts: you get a 50% refund from us.
Cancellation less than 15 days before the trip starts: you will not receive a refund from us.
Trip canceled due to weather and driving conditions
Pre-booked day trips that are canceled due to bad weather are refunded with 90% of the amount paid, 10% is retained to cover administrative costs and actual expenses for booking / payment solution. Alternatively, the booking can be canceled and the trip moved to a later date.
Now-show / no-show
If you do not show up at the agreed time and place on the trip you have booked, no refund will be given. This also applies if you show up late, without having given notice (and received acceptance from us for the delay).
Reduction in the number of participants
• Reduction of up to 20% of the ordered number 15 - 30 days before arrival can be done without financial consequences for the customer.
• Reduction of up to 10% of ordered number 14 - 7 days before arrival can be done without financial consequences for the customer.
• In case of reduction of the ordered number later than 7 days before arrival, payment is made for the original order (possibly according to adjustments in line with previous points).
Cancellation and changes made by us
This is unlikely, but we reserve the right to cancel and make changes to our trips and events due to conditions beyond our control. If such cancellation or change becomes necessary, we are obliged to notify you as soon as possible.
We will then do what we can to offer an alternative offer in the same time period that is as similar to the original as possible. You then pay for what is carried out. If we can not offer an alternative event, you will receive a refund of the amount paid.
Examples of conditions that may require cancellation or changes from us:
• Too few participants
For most trips, a minimum number of participants is set. If the minimum number of participants for a trip is not reached, we will have the opportunity to cancel the trip. You can then choose to change the date of the trip or get a full refund from us on the amount paid.
• Weather and driving conditions
In case of bad weather or bad conditions on a planned trip, we will be able to change and cancel a trip.
• Illness, injury, etc. at the guide / tour guide
Tour leaders and guides can get sick and injured, if this happens on a tour you have booked we will do what we can to get a deputy with similar skills. If we are unable to complete the planned trip as a result of illness or injury with the guide / tour guide, you will be refunded the full amount paid.
• Force majeure
In the event of incidents outside our jurisdiction such as fire, extreme weather, natural disaster, etc. we have the right to terminate the agreement without liability.
4. YOUR RESPONSIBILITY
You are obliged to familiarize yourself with our conditions, the descriptions of the individual trip and event.
Duty to inform about own health and conditions
You are obliged to ensure that you have the prerequisites for participation in our trips. All participants must inform us / guide / tour guide about health conditions, diseases or ailments that may be important for their own and others' safety on the tour.
Duty to follow instructions given by guide / tour guide / event manager
The overall responsibility for the safety of our tours is taken care of by the guide / tour guide. In order for this to be able to ensure the safety of tours under our auspices, you undertake to follow all instructions given by us and / or the guide and tour guide.5. ACCEPTANCE OF RISK
Participation in several of our trips involves a certain risk of accidents and injuries. We work systematically to minimize risk, but there will always be a residual risk by participating in our trips and events.
As a participant in our trips, you must be aware of and accept this potential risk. By purchasing our services, you accept this risk.
We do not assume any financial obligations as a result of damage caused by participants, their actions or due to years beyond our control (Force majeure) unless the accident is due to gross negligence on our part or the guide's.
6. INSURANCE
Insurance for the individual participant is not included in our trips and events.
Travel insurance and cancellation insurance
We do not offer cancellation protection, travel or accident insurance on our trips and events. We recommend that you as a participant provide the necessary travel and accident insurance and check whether these cover the activity you are participating in.
We recommend checking if your insurance also has cancellation protection that covers your expenses items if you are prevented from showing up.
Liability insurance
We have a liability insurance (sum insured up to NOK 10,000,000 per claim) which covers claims against us in the event of any accidents.
7. COMPLAINTS AND DEADLINE FOR COMPLAINTS
Complaints about any deficiencies in connection with our services must be submitted to us, the guide or tour guide immediately. Otherwise you lose the right to complain. In other respects, the appeal must be submitted in writing no later than 15 days after returning home, unless special reasons make it reasonable to extend the appeal deadline.
8. DECLARATION OF PRIVACY
Here we explain what personal information we collect about you, why we do this, what this information is for and how you can access, correct and delete this information.
What information do we collect about you?
Your name, postcode, postal code, telephone number and email address and booking information, eg which trip or event you want to participate in.
How do we collect information about you?
We receive information directly from you when you want offers and information on a trip or event or when you have registered as a recipient of our newsletters. All information is provided voluntarily by you either via e-mail, forms on our website or telephone. We do not collect information about you as a user from other sources.
Why do we collect information about you?
We use your information to be able to carry out the services you have asked us to help you with. We also use the information to send you newsletters with notice and information about our offers and for customer administration, invoicing and accounting.
How is the information stored? Safety
Our data about you is stored in our cloud-based customer base provided by one of Europe's leading systems for storing customer data. We do not store customer data locally on our own PCs or medium.
Exchange of credit card information when paying and booking on our website is sent encrypted with so-called SSL and handled by our provider of payment solution Stripe.
How long do we keep the information about you?
We store your personal information for as long as is necessary to fulfill the purpose for which it is processed. If you unsubscribe from one of our newsletters or e-mails with notice of a trip from us, your data will be deleted from our customer base.
Do we share your personal information with others?
We only share personal information with local partners and our own guides who will carry out the trip or event you have booked. We do not share the information with any other third party, with the exception of these:
• Our accountant
If you have purchased a service from us (eg trip, event), some of your data (name, email address, address) will be stored with an accountant who has a duty (cf. Accounting Act) to store data for a certain period, then this data will be deleted. Personal information that is not required to be stored will be deleted within 1 month.
• Our booking system
When you book a trip with us, our provider of booking system Zaui will register what they need (name, email address, nationality) for us to be able to complete the service you order.
You have the right to access, correct and delete
You have the right to access personal information we hold about you. You have the right to demand that we correct personal information we may have about you and that we only store the data necessary to fulfill the purpose for which we collected the information. If we have personal information about you, then you have the right to demand that it be deleted as long as there is no legal requirement (eg bookkeeping and accounting) for storage.
Web analytics and cookies
We use cookies to give you the best possible user experience when you visit our website.
By using our website, you agree that we may use cookies. You can choose to turn off this feature in your browser and delete these cookies stored on your computer.
Contact information
#THEWILDSW (Kbentsen Holding AS)
Raunveien 11
4371 Egersund
9. CHOICE OF LAW AND JURISDICTION
All disputes that may arise between the parties to this agreement or on any other basis shall be dealt with in accordance with Norwegian law. If the dispute is not resolved amicably, the company's property venue shall apply. You accept Dalane District Court as Venue.

bottom of page